Terms and conditions

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 ALGEMENE VOORWAARDEN
van Lewandowski Advocatenkantoor BV


1. Lewandowski Advocatenkantoor BV handelende onder de naam LEWANDOWSKI.LAW (verder ook “LA” genoemd) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord.
2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LA, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
3. Iedere aansprakelijkheid van LA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het desbetreffende geval voor LA geldende eigen risico.
4. LA zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die LA inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is LA gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden.
5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
6. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door LA verrichte werkzaam­heden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens LA gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die LA bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
8. Bij het geven van een opdracht aan LA aanvaardt opdracht­gever dat LA de tarieven ad hoc of periodiek, wijzigt onder meer op basis van loon- en/of prijsontwikkeling, evenals onder andere: ervaring, specialisatie en/of stage van haar werknemers en/of ingeschakelde derden.
9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers en rechtspersonen die een opdracht verstrekken, waarin opdrachtgever medezeggenschap heeft, participeert in kapitaal of op andere wijze controle uitoefent of vertegenwoordigt.
10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
11. LA declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt LA zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand geldt, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van volledige betaling. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, die worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 175 netto per openstaande factuur plus rente wegens te late betaling ad 2% per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de achtste (8e) dag na de eerste oproeping tot betaling tot de dag van volledige betaling. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft LA het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en/of nog op te maken en te verzenden facturen te betalen.
12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en LA is onderworpen aan het Nederlands recht. Op alle aan LA verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van LA van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via https://www.adwokat.nl/nl/klachtenregeling/ . Indien een geschil buiten de Kantoorklachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en LA, met dien verstande dat LA gerechtigd is het geschil in afwijking hiervan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter aanhangig te maken.
13. LA is statutair gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor in Schiphol Rijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59122404.
14. De functie van de waarnemer van de praktijk in verband met ziekte en calamiteiten vervult Mr. A.M. (Matthijs) Bos, Van der Steenhoven Advocaten N.V., Herengracht 582 , 1017 CJ Amsterdam, tel. 020 607 79 79, e-mail: bos@vandersteenhoven.nl


 
    1.