Terms and conditions

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 Algemene voorwaarden
van Lewandowski Advocatenkantoor BV h.o.d.n. ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS
 
 1. Lewandowski Advocatenkantoor BV handelend onder de naam ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS (“ZJPL”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ZJPL, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van ZJPL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het desbetreffende geval voor ZJPL geldende eigen risico.
 4. ZJPL zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZJPL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die door ZJPL zijn ingeschakeld, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is ZJPL gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zover nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 6. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door ZJPL verrichte werkzaam­heden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens ZJPL gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die ZJPL bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
 8. Bij het geven van een opdracht aan ZJPL aanvaardt opdracht­gever dat ZJPL de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers en rechtspersonen die een opdracht verstrekken, waarin opdrachtgever (mede) zeggenschap heeft.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 11. ZJPL declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt ZJPL zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft ZJPL het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen.
 12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZJPL is onderworpen aan Nederlands recht. Op alle aan ZJPL verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van ZJPL van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via https://www.adwokat.nl/nl/klachtenregeling/ Indien een geschil buiten de Kantoorklachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en ZJPL, met dien verstande dat ZJPL gerechtigd is het geschil in afwijking hiervan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter aanhangig te maken.
 13. ZJPL is statutair gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor in Schiphol Rijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59122404.
 14. De functie van de waarnemer van de praktijk in verband met ziekte en calamiteiten vervult Mr. A.M. (Matthijs) Bos, van der Steenhoven advocaten, Herengracht 582, 1017 CJ Amsterdam, Tel. + 31 (0)20 607 79 79, e-mail: bos@vandersteenhoven.nl
(Versie, april 2021)
 
  1.