Nieuws

Zmiany w polsko-niderlandzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zmiany w polsko-niderlandzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podpisany w październiku 2020 protokół o zmianie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania sygnalizuje szereg zmian – m.in. w zakresie stałego zakładu, zysków z nieruchomości, czy też funduszy emerytalnych. Dodano również klauzulę antyabuzywną. Zmiany mogą dosięgnąć zarówno rezydentów Polski, jak i Niderlandów, którzy mają związki z oboma tymi państwami.
Data wejścia w życie zaktualizowanej wersji umowy zależy od czasu trwania procesu ratyfikacyjnego i nie została jeszcze potwierdzona. Prawdopodobnie nowe zapisy będą obowiązywać w sytuacjach faktycznych występujących od roku podatkowego 2022.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany (w nawiasach numery artykułów docelowej wersji umowy).

Klauzula transparentności (art. 1)
Dochody uzyskiwane za pośrednictwem jednostki (częściowo) transparentnej w myśl przepisów podatkowych któregokolwiek z państw będą uznawane za dochody rezydenta – jednak tylko w takim stopniu, w jakim można przypisać mu te dochody.

Uznane fundusze emerytalne (art. 3)
Konwencja w nowym brzmieniu zyska własną definicję uznanego funduszu emerytalnego. Dla celów polsko-niderlandzkiej umowy będzie to odrębny podmiot lub struktura istniejąca na gruncie przepisów podatkowych jednego z państw. Taki podmiot lub struktura musi funkcjonować (niemal) wyłącznie w celu zarządzania i wypłaty świadczeń emerytalnych lub w celu dokonywania powiązanych inwestycji.

Porozumienie w sprawie rezydencji osoby prawnej (art. 4)
Dla celów konwencji, osoba prawna będąca rezydentem obu państw w znaczeniu „podstawowych” zapisów artykułu 4, powinna zostać uznana za rezydenta tego państwa, w którym sprawowany jest faktyczny zarząd, lub w którym ta osoba prawna została zarejestrowana. Dopuszczalne są także inne kryteria mające znaczenie w danym przypadku. Jeżeli Polska i Niderlandy nie osiągną porozumienia co do rezydencji na bazie powyższych wytycznych, takiej osobie nie będą przysługiwały zwolnienia ani odliczenia ujęte w umowie.

Stały zakład (art. 5)
Zgodnie z najnowszymi zaleceniami OECD, zaostrzono definicję zagranicznego stałego zakładu. W praktyce stały zakład będzie mógł zaistnieć również przy działalności takiej jak składowanie, utrzymywanie i nadzór, przechowywanie towarów w celu dostawy – o ile wspomniana działalność będzie miała więcej niż pomocniczy lub przygotowawczy charakter. To ostatnie kryterium jest uznaniowe i może prowadzić do rozbieżności w interpretacji, a w konsekwencji do sporów z niderlandzkim urzędem skarbowym.
Szczególnym przypadkiem stałego zakładu jest tzw. zagraniczny agent zależny. Zgodnie z nowym brzmieniem umowy, nawet jeśli agent formalnie nie podpisuje umów, ale w praktyce jego działalność znacząco przyczynia się do ich zawarcia, to i tak zaistnieje stały zakład. Podobnie jak wyżej, jest to kryterium uznaniowe.

Dochody traktowane jak dywidendy (art. V protokołu dot. art. 10 konwencji)
Dochody z (częściowej) likwidacji spółki, a także dochody z nabycia udziałów lub akcji własnych spółki będą traktowane jak dywidendy.

Klauzula nieruchomościowa (art. 13)
Zyski z udziałów, akcji itp. w zagranicznym podmiocie, który na przestrzeni minionego roku co najmniej 75% swojej wartości miał w nieruchomościach, będą mogły być opodatkowane w państwie nieruchomości. Natomiast takie zyski uznanych funduszy emerytalnych będą podlegały opodatkowaniu w państwie funduszu.

Emerytury (art. 18)
W myśl nowej wersji konwencji, świadczenia emerytalne (i im podobne) w pierwszej kolejności będą mogły być opodatkowane w państwie, w którym takie świadczenia powstały. Oznacza to odejście od dotychczasowej podstawowej zasady wyłącznego opodatkowania emerytur w państwie rezydencji beneficjenta.

Klauzula celu podstawowego (art. 29)
W nowej wersji konwencji wprowadzono zapis warunkujący przyznawanie wszelkich odliczeń lub zwolnień. Ma on zapobiegać próbom wykorzystywania umowy do unikania opodatkowania. I tak, jeżeli uzyskanie korzyści podatkowej było jednym z głównych celów danej struktury lub transakcji, a jednocześnie nie pozostawało w zgodzie z celami konwencji, to ulgi nie będą należne.
Również w nowej preambule konwencji ujęto kwestię uchylania się od lub unikania opodatkowania.

Brak zmian w sposobie unikania podwójnego opodatkowania
W zaktualizowanej wersji konwencji utrzymane zostaną dotychczasowe metody unikania podwójnego opodatkowania opisane w artykule 23. Dla rezydentów Polski oznacza to, że nadal obowiązywać ich będzie metoda proporcjonalnego zaliczenia. Tym samym istotne będą zmiany w krajowych przepisach dot. drastycznego ograniczenia tzw. ulgi abolicyjnej.

Autor: Paweł Zieliński
zielinski@adwokat.nl
Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Autor dołożył wszelkich starań w zakresie prawdziwości i kompletności informacji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej zapraszamy do kontaktu pod adresem info@adwokat.nl.
Materiał chroniony przepisami prawa autorskiego oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Powielanie całości lub części wymaga pisemnej zgody autora oraz wskazania źródła.