Terms and conditions

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS of Lewandowski Advocatenkantoor B.V.
acting under the trade name ZJPL International Lawyers

 

 1. Lewandowski Advocatenkantoor B.V. (“Lewandowski Advocatenkantoor”) trading under the name ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS (“ZJPL”) is a limited liability company incorporated with the object of practicing as a firm of attorneys-at-law, in the widest sense of these words.
 2. All instructions will be accepted and executed by ZJPL, even if it is the client’s explicit or implicit desire for instructions to be executed by a specific person. ZJPL hereby rules out the applicability of sections 7:404 and 7:407(2) of the Netherlands Civil Code in this connection.
 3. ZJPL’s liability is limited to the sum paid out by its professional liability insurance in the event of a specific claim, plus any own risk amount (“eigen risico”) applicable for ZJPL in that case.
 4. ZJPL will consult the client in advance, to the extent possible, when calling in third parties and will at any rate exercise the necessary due care when selecting such third parties. Lewandowski Advocatenkantoor is not liable for any default committed by such third parties. If any third parties called in by Lewandowski Advocatenkantoor restrict their liability when accepting any instructions, Lewandowski Advocatenkantoor will be authorized to accept that restriction of liability on the client’s behalf to the extent necessary.
 5. Instructions will be executed on the client’s behalf only, and third parties can derive no rights from the substance of the services rendered by ZJPL (such as opinions).
 6. If the client makes the services rendered by ZJPL available to any third party, it will be required vis-à-vis ZJPL to notify that third party that the services were rendered under the applicability of the present general terms and con­ditions (“the T&C”). If a third party makes use of these services in any manner, it will be bound by the contents of the present T&C
 7. The provisions in the present T&C are also being negotiated on behalf of any persons ZJPL may call in to execute the instructions.
 8. When issuing instructions to ZJPL, the client accepts that ZJPL may review its fees and rates periodically, for example on the basis of any changes in prices and salaries.
 9. The present T&C are also applicable to additional instructions and follow-on instructions issued by principals and legal entities issuing instructions to ZJPL and (jointly) controlled by the client.
 10. The present T&C are available in Dutch, English and Polish. In the event of a dispute on the content or interpretation of the present T&C, the Dutch text will prevail.
 11. ZJPL bills its clients monthly, allowing 14 days for payment. If the client’s circumstances or the nature and extent of the services warrant this, ZJPL reserves the right to require an advance before rendering any (further) services. In the absence of payment within the period stipulated, the client will be in default with­out requiring any further notice of default, in which case it will forfeit interest on account of the delay at a rate of 1% of the outstanding principal sum per month, and for which purpose a part of a month will be deemed to be a whole month. In that event, the client will also be required to pay extra-judicial collection costs at a rate of 15% of the principal sum, plus interest on account of the delay. In the event of the non-payment or over­due payment of bills of fees, ZJPL will be authorized to suspend or dis­con­tinue its services, irrespective of whether these are connected with the case in progress and without prejudice to the client’s obligation to settle any past or future bills of fees.
 12. Agreements between the client and ZJPL are subject to the laws of the Netherlands. Instructions issued to ZJPL are subject to the complaints and disputes procedure of ZJPL which can be consulted at  https://www.adwokat.nl/nl/klachtenregeling/ . If the above regulations do not cover a dispute between a client and ZJPL, the court with jurisdiction in Amsterdam will be exclusively authorized to adjudicate, in the sense however that, in derogation of the above, ZJPL will be authorized to commence proceedings before the court with jurisdiction in the place where the client is located.
 13. ZJPL has its registered offices in Amsterdam and is registered at the Commercial Registry kept by the Amsterdam Chamber of Commerce under number 591224.
 14. In case of sickness or accident Mr. A.M. (Matthijs) Bos, Van der Steenhoven Advocaten N.V., Herengracht 582 , 1017 CJ Amsterdam, tel. 020 607 79 79,    
  e-mail bos@vandersteenhoven.nl fulfills the task of monitor of the legal practice of ZJPL .


  (version April 2021)ALGEMENE VOORWAARDEN
van  Lewandowski Advocatenkantoor BV h.o.d.n. ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS

 

 1. Lewandowski Advocatenkantoor BV handelende onder de naam ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS (“ZJPL”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door  ZJPL, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van ZJPL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het desbetreffende geval voor ZJPL geldende eigen risico.
 4. ZJPL zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZJPL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die ZJPL inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is ZJPL gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 6. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door ZJPL verrichte werkzaam­heden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens ZJPL gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die ZJPL bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
 8. Bij het geven van een opdracht aan ZJPL aanvaardt opdracht­gever dat ZJPL de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers en rechtspersonen die een opdracht verstrekken, waarin opdrachtgever mede zeggenschap heeft.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 11. ZJPL declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt ZJPL zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft  ZJPL het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen.
 12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZJPL is onderworpen aan het Nederlands recht. Op alle aan ZJPL verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van ZJPL van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via https://www.adwokat.nl/nl/klachtenregeling/ . Indien een geschil buiten de Kantoorklachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en ZJPL, met dien verstande dat ZJPL gerechtigd is het geschil in afwijking hiervan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter aanhangig te maken.
 13. ZJPL is statutair gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor in Schiphol Rijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59122404.
 14. De functie van de waarnemer van de praktijk in verband met ziekte en calamiteiten vervult Mr. A.M. (Matthijs) Bos, Van der Steenhoven Advocaten N.V., Herengracht 582 , 1017 CJ Amsterdam, tel. 020 607 79 79, e-mail bos@vandersteenhoven.nl

  (Versie, April 2021)