Terms and conditions

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
kancelarii Lewandowski Advocatenkantoor BV

1. Kancelaria Adwokacka Lewandowski B.V., działająca również pod nazwą LEWANDOWSKI.LAW, zwana dalej „KA”, to holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zawodu adwokata w najszerszym tego słowa znaczeniu.
2. Wszystkie zlecenia, z wyłączeniem artykułów 7:404 i 7:407 ustęp 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, są przyjmowane i realizowane wyłącznie przez KA, nawet mimo (zdaniem zleceniodawcy) wyraźnej lub dorozumianej intencji, aby konkretne zlecenie zostało wykonane przez określoną osobę.
3. Jakakolwiek odpowiedzialność KA jest ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku na podstawie jej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, powiększonej o stosowną sumę udziału własnego KA w przypadku, który jest objęty jej polisą ubezpieczeniową.
4. Przy korzystaniu z usług osób trzecich, KA, w miarę możliwości, będzie konsultować się z odpowiednim klientem z wyprzedzeniem, a w każdym przypadku będzie zachowywać należytą staranność przy wyborze osób trzecich. KA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia tych osób trzecich. Jeśli osoby trzecie zatrudnione przez KA ograniczają swoją odpowiedzialność przy podejmowaniu zlecenia, KA ma prawo zaakceptować takie ograniczenie odpowiedzialności w imieniu klienta, w zakresie koniecznym.
5. Wykonywanie zlecenia jest wyłącznie na korzyść klienta. Osoby trzecie nie mogą wywodzić z treści wykonanej pracy (np. porady) żadnych praw.
6. Jeśli klient ujawnia treść wykonanej przez KA pracy osobom trzecim, zobowiązany jest poinformować tę osobę, że praca została wykonana na podstawie tych ogólnych warunków. Jeśli osoba trzecia jakimkolwiek sposobem korzysta z treści pracy, taka osoba trzecia jest związana postanowieniami tych ogólnych warunków.
7. Wszystkie klauzule w tych ogólnych warunkach są również korzystne dla wszystkich osób zaangażowanych przez KA w realizacji zlecenia.
8. Przy składaniu zlecenia dla KA, klient akceptuje, że KA może zmieniać swoje stawki ad hoc lub periodycznie, między innymi na podstawie poziomu zmian wynagrodzeń i/lub cen oraz doświadczenia, specjalizacji i stażu jej pracowników i/lub osób trzecich zaangażowanych.
9. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług będą również stosowane do dodatkowych zleceń i zleceń na kontynuację od klientów i podmiotów prawnych, które składają zlecenie, w których klient ma kontrolę, zarówno poprzez udziały kapitałowe, jak i na podstawie więzi osobistych i/lub wpływu poprzez powiązania osobowe.
10. Niniejsze ogólne warunki są sporządzone w języku niderlandzkim, angielskim i polskim. W przypadku sporu co do treści lub znaczenia niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, decydujący będzie tekst w języku niderlandzkim.
11. KA wystawia faktury miesięcznie, z terminem płatności wynoszącym 14 dni. Jeśli charakter i zakres pracy lub sytuacja klienta tego wymagają, KA zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki za (dalszą) pracę. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, klient znajdzie się automatycznie w stanie zwłoki, bez potrzeby stawiania w stan zwłoki i będzie winny odsetki za zwłokę w wysokości 2% kwoty faktury miesięcznie, przy czym część miesiąca traktowana jest, jako cały miesiąc a odsetki naliczane będą od daty wymagalności faktury do daty jej pełnej zapłaty. Klient ponosi również odpowiedzialność za umowne koszty windykacji, wynoszące 15% kwoty faktury, ale nie mniej niż 175 EUR netto za każdą zaległą fakturę oraz odsetki za zwłokę w przypadku braku płatności kosztów windykacji w terminie 7 dni od daty wezwania do daty ich całkowitej zapłaty w wysokości 2% za każdy miesiąc lub część miesiąca, naliczone od ósmego (8) dnia po dacie wezwania do ich zapłaty do dnia pełnej zapłaty kwoty głównej i kwoty odsetek. W przypadku braku płatności lub opóźnionej płatności faktur, niezależnie od tego, czy dotyczą one sprawy w toku, KA ma prawo wstrzymać lub zakończyć obsługę, bez uszczerbku dla obowiązku klienta do zapłacenia wszelkich wystawionych już faktur lub faktur, które wciąż mają zostać wystawione.
12. Umowa między klientem a Kancelarią Adwokacką podlega prawu Niderlandzkiemu. Wszystkie zlecenia złożone Kancelarii Adwokackiej są objęte procedurą reklamacyjną KA. Regulamin ten można znaleźć na stronie https://www.adwokat.nl/nl/klachtenregeling/. W przypadku, gdy spór wykracza poza zakres Postępowania Reklamacyjnego KA, właściwym sądem do rozpatrzenia wszelkich sporów między klientem a KA jest publiczny rejonowy sąd w Amsterdamie, z zastrzeżeniem, że KA ma prawo (wedle uznania KA) przedłożyć spór przed sądem właściwym dla siedziby klienta.
13. Kancelaria Adwokacka ma swoją siedzibę w Amsterdamie, a główną siedzibę biura w Schiphol Rijk i jest wpisana do Krajowej Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 59122404.
14. Funkcję obserwatora praktyki (osoba powołana na wypadek niemożności) w związku z chorobami i sytuacjami awaryjnymi pełni Pan A.M. (Matthijs) Bos z kancelarii Van der Steenhoven Advocaten N.V., Herengracht 582, 1017 CJ Amsterdam, tel. 020 607 79 79, e-mail: bos@vandersteenhoven.nl