Terms and conditions

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług przez
Lewandowski Advocatenkantoor BV działająca pod nazwą ZJPL International Lawyers

 1. Lewandowski Advocatenkantoor BV działająca pod nazwą ZJPL International Lawyers (“ZJPL”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem jest wykonywanie praktyki adwokackiej w najszerszym tego słowa znaczeniu.

 2. Wszystkie zlecenia są przyjmowane i realizowane przez ZJPL, wyłączając artykuły 7:404 niderlandzkiego Kodeksu Cywilnego i 7:407 ustęp 2 Kodeksu Cywilnego [Holandii], także w przypadku wyraźnej lub milczącej intencji, aby zlecenie wykonała określona osoba.

 3. Wszelka odpowiedzialność kancelarii ZJPL jest ograniczona do kwoty wypłacanej w danym przypadku w następstwie zawartego przez spółkę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, powiększonej o obowiązujący w kancelarii ZJPL w danym przypadku udział własny.

 4. ZJPL, w przypadku gdy będzie realizowała zlecenia za pomocą osób trzecich, będzie w miarę możliwości uprzednio uzgadniać ten fakt z klientem i w każdym przypadku, przy doborze osób trzecich, będzie zachowywać największą staranność. ZJPL nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez te osoby trzecie. Jeśli włączane przez ZJPL osoby trzecie, przyjmując zlecenie zastrzegają ograniczenie swojej odpowiedzialności, wówczas spółka ZJPL jest upoważniona do zaakceptowania w imieniu zleceniodawcy takiego zastrzeżenia ograniczenia odpowiedzialności.

 5. Wykonanie powierzonego zlecenia odbywa się wyłącznie na rzecz zleceniodawcy. Osoby trzecie nie mogą rościć żadnych praw wobec zawartości merytorycznej wykonywanych czynności (np. doradztwa).

 6. W przypadku, jeżeli zleceniodawca udostępni efekty prac wykonanych przez spółkę ZJPL osobom trzecim, jest on wobec spółki ZJPL zobowiązany do zwrócenia osobom trzecim uwagi na fakt, że czynności te zostały wykonane przy zastosowaniu niniejszych ogólnych warunków. W razie, gdy osoba trzecia skorzysta w jakikolwiek sposób z efektów prac wykonanych przez spółkę Lewandowski Advocatenkantoor, wówczas osoba ta jest związana treścią niniejszych warunków ogólnych.

 7. Wszystkie warunki zawarte w niniejszych ogólnych warunkach zostały także sporządzone na potrzeby wszystkich osób włączonych przez ZJPL przy wykonaniu danego zlecenia.

 8. Powierzając zlecenie ZJPL, zleceniodawca akceptuje fakt, że ZJPL ma prawo do periodycznych zmian obowiązujących w kancelarii taryf honorarium, m.in. z powodu zmian oraz indeksacji płac i cen.

 9. Niniejsze ogólne warunki obowiązują także w przypadku dodatkowych zleceń, a także kontynuacji prac zleconych przez zleceniodawców i/ lub osób prawnych dających zlecenie, a w stosunku, do których zleceniodawca ma pakiet kontrolny lub prawo współdecydowania.

 10. Niniejsze ogólne warunki zostały sporządzone w językach: niderlandzkim, angielskim i polskim. W razie sporów dotyczących zawartości i interpretacji niniejszych ogólnych warunków, wiążącą wersją językową jest wersja ogólnych warunków w języku niderlandzkim.

 11. Spółka ZJPL  wystawia faktury w okresach miesięcznych, a których  termin płatności wynosi dwa tygodnie. Jeśli rodzaj i zakres czynności lub sytuacja  zleceniodawcy stanowi ku temu podstawę, ZJPL zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet wykonywania (dalszych) czynności. W przypadku niedokonania płatności w ustalonym terminie uznaje się, że zleceniodawca zalega z płatnością bez potrzeby jakiegokolwiek powiadomienia go o tym fakcie i jest on zobowiązany do zapłacenia odsetek w wysokości 1% należnej kwoty głównej w skali miesięcznej, przy czym część miesiąca liczona jest, jako pełny miesiąc. Zleceniodawca jest poza tym zobowiązany do uiszczenia pozasądowych kosztów inkasa w wysokości 15% kwoty głównej powiększonej o odsetki za opóźnienie. W razie braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty faktur nawet, jeśli dotyczą one spraw w toku, spółka ZJPL ma prawo do wstrzymania wykonywania czynności lub do ich zakończenia, co nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku terminowego uregulowania niezapłaconych oraz wysyłanych w przyszłości faktur.

 12. Do umowy pomiędzy zleceniodawcą i spółką ZJPL ma zastosowanie prawo holenderskie. Odnośnie wszystkich zleceń zleconych ZJPL zastosowanie mają Zasady dotyczące Zażaleń i Sporów kancelarii ZJPL, które znajdują się na stronie: https://www.adwokat.nl/pl/information/. W razie sporów wykraczających poza zakres działania ww. zasad właściwy sąd w Amsterdamie ma wyłączne prawo do zapoznania się ze sporami zaistniałymi pomiędzy zleceniodawcą a ZJPL, przy czym rozumie się tutaj, że ZJPL ma prawo, w odstępstwie od powyższego, do skierowania sprawy do rozpatrzenia przed sądem właściwym dla zleceniodawcy.

 13. Spółka ZJPL ma siedzibę w Amsterdamie i jest wpisana do rejestru handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem: 59122404.

 14. Funkcję zastępcy adwokata na wypadek choroby lub nagłego wypadku pełni Mec. S. D. (Steven) Arnold, Pharos Advocaten, Albrechtlaan 3A, 1404 AH Bussum, Tel. 035 7110844, Fax 035 6782472, e-mail: s.arnold@pharosadvocaten.nl.

(Versie, januari 2021)